اصلاح ظاهر دندان ها وبرگرداندن لبخند زيبا و اعتماد به نفس با بستن فواصل بين دنداني.مراجعه كننده عزيزمان دندان دوم(لترال) هر دو سمت فك را  به صورت مادرزادي نداشته اند.با بستن  فواصل بين دنداني و شبيه كردن  ظاهر دندان نيش به لترال لبخندي زيبا به ايشان بر گردانده شد.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت